Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 21/6-17 kl- 17:00 | Sverigedemokraterna i Ronneby

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 21/6-17 kl- 17:00

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde onsdag 2017-06-21 kl 17:00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby för behandling av följande ärenden:

 

1. Val av justerare
2. Allmänhetens frågestund med anledning av följande ärenden på dagordningen. Den som vill ställa en fråga ska anmäla detta till Kommunfullmäktiges presidium senast 10 minuter före sammanträdets start
3. Medborgarförslag Dnr 2017-0000100
4. Anmälan av medborgarförslag – Att boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 köps in och behandlas på förskolorna i Ronneby kommun Dnr 2017-000404
5. Interpellationer Dnr 2017-000009
6. Frågor Dnr 2017-000007
7. Fyllnadsval efter entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämnden, ersättare i kommunstyrelsen samt ersättare i AB Ronneby helsobrunn, Kevin Lill (S) Dnr 2017-000358
8. Yttrande med anledning av revisionsberättelse för år 2016 Dnr 2017-000299
9. Information om kommunens krediter 2017-04-30 Dnr 2017-000361
10. Tertialrapport 2017-04-30 Dnr 2017-000362
11. Ägardirektiv till bolagsstämmor 2017 för kommunens helägda bolag Dnr 2017-000041
12. Ny arbetsordning för kommunfullmäktige Dnr 2013-000264
13. Reglemente för kommunstyrelsen 2017 Dnr 2017-000286
14. Ronneby 22:1 – Markförsäljning Viggen Öst, annullering av avtal Dnr 2016-000355
15. Hulta 2:9 – ansökan om köp av mark Dnr 2017-000231
16. Hoby 3:27 Ansökan om att köpa kommunägd mark Dnr 2017-000080
17. Kuggeboda 10:6 – Ansökan om arrendera eller köpa kommunägd mark Dnr 2014-000407
18. Kuggebodaskolan försäljning Dnr 2017-000342
19. Långsiktigplan för CEFUR Dnr 2017-000331
20. Inköp av mark för crossbana Dnr 2014-000555
21. Ronneby kommuns miljöprogram 2017-2020 Dnr 2016-000662
22. Fråga angående prissättning för lunch mm avseende deltagare i daglig sysselsättning Dnr 2015-000510
23. Förslag till regler för Ronneby kommuns stipendier riktade till ungdomar som inte är medlemmar i förening Dnr 2017-000102
24. Trygghetsboende Kallinge Dnr 2017-000385
25. Flytt av investeringsmedel 65177 Ridåvägg Bräkne-Hoby Dnr 2017-000364
26. Inbrottslarm och passagesystem policy Dnr 2017-000346
27. Flytt av budgetmedel från tekniska förvaltningen till kommunledningsförvaltningen Dnr 2017-000359
28. Finsam – Samordningsförbundet i Blekinge Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Dnr 2017-000328
29. Region Blekinge – Ansvarsfrihet 2016. Dnr 2017-000355
30. Sydarkivera årsredovisning och ansvarsfrihet 2016 mm Dnr 2017-000341
31. Ny förbundsordning Sydarkivera 2017 Dnr 2017-000310
32. Äskande om medel för valadministrativt system Dnr 2017-000356
33. Sotningsindex 2017, ny taxa Ronneby kommun Dnr 2017-000357
34. Begäran om äskande av medel till utökad undervisningstid på introduktionsprogrammet (IM) och navigatorcentrum Dnr 2017-000270
35. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Monia Svensson (C) och Sune Håkansson (RP) angående utveckling av Ronneby som kust- och skärgårdskommun Dnr 2013-000361
36. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Tim Svanberg (C) gällande att införa utmaningsrätt i Ronneby kommun Dnr 2015-000228
37. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Malin Norfall (S) angående höj- och sänkbara talarstolar i Ronnebysalen Dnr 2016-000325
38. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Lova Necksten (P) och Thomas Lähdet (MP) om att skapa en solkarta över Ronneby kommun Dnr 2017-000238
39. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Sylvia Edwinsson (mp Ronneby) om återvinning av plastförpackningar inom matdistributionen i äldreomsorgen Dnr 2017-000159
40. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Lena Mahrle (L) och Nils Ingmar Thorell (L) om fri uppkoppling, WIFI Dnr 2016-000731
41. Besvarande av motion från Ola Robertsson (S) angående fria surfzoner Dnr 2016-000180
42. Besvarande av motion från Kristdemokraterna angående röda ladan kilenområdet Dnr 2015-000430
43. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Christer Stenström (M) – Dags att höja tillgänglighetsgraden till butiker och företag i nya Viggen-området Dnr 2017-000151
44. Besvarande av motion från Willy Persson gruppledare Kristdemokraterna angående betesmarker Dnr 2016-000055
45. Besvarande av motion från Sverigedemokraterna – Kamerabevakning i centrum Dnr 2016-000186
46. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Roger Gardell (L) avseende övervakningskameror i Ronneby sporthall, Kallinge sporthall, Brunsvallen, centrala Ronneby samt Brunnsparken Dnr 2016-000485
47. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Peter Bowin, Erik Ohlson och tjänstgörande ersättare Lena Rosén, Vänsterpartiet, gällande instegs- och nystartsjobb i kommunala verksamheterDnr 2015-000062
48. Besvarande av medborgarförslag- Knut Hahnsskolans elevråd föreslår att Ronneby kommun ska fortsätta servera fullfeta mejeriprodukter istället för ”lättprodukter” på kommunens skolor och förskolor Dnr 2017-000099
49. Besvarande av medborgarförslag – Rena mejeriprodukter inom förskola/skola Dnr 2016-000713
50. Besvarande av medborgarförslag – Konstgjord mat med dåligt fett inom förskola/skola Dnr 2016-000712
51. Besvarande av medborgarförslag – Inte ok att Ronneby Kommun använder lättprodukter i förskolan/skolan Dnr 2016-000730
52. Besvarande av medborgarförslag – Föreslår att barn får äta smör på sina mackor och dricka 3 % mjölk i skolan Dnr 2016-000732
53. Besvarande av medborgarförslag – Servera bra mat som stöds av nutidens forskning till våra barn! Dnr 2017-000050
54. Besvarande av medborgarförslag – Angående förslaget att servera lättprodukter i kommunens skolor och förskolor Dnr 2017-000022
55. Besvarande av medborgarförslag – Naturliga råvaror och fetter i förskolan Dnr 2017-000106
56. Besvarande av medborgarförslag – Ändra kostpolicyn från 2012 som finns i Ronneby kommun. Dnr 2016-000709
57. Besvarande av medborgarförslag – Förslag om gatubelysning på Reddvägen Dnr 2015-000546
58. Besvarande av medborgarförslag – Flera bänkar utmed promenadstråk. Dnr 2016-000307
59. Besvarande av medborgarförslag från Sara Johansson angående lekplatsen på Ekbacksvägen, Hulta Dnr 2014-000437
60. Besvarande av medborgarförslag gällande att åka fritt med buss i kommunen när man reser med barnvagn Dnr 2015-000385
61. Besvarande av medborgarförslag – Gratis buss för pensionärer genom Blekingetrafiken eller rabatt. Dnr 2016-000289
62. Besvarande av medborgarförslag – Ett separat spolsystem för toaletter Dnr 2016-000608
63. Besvarande av medborgarförslag – Renovera de röda hamnmagasinen enligt ABRI:s förslag Dnr 2017-000171
64. Besvarande av medborgarförslag – Gångbrygga vid Skärsjön Dnr 2016-000241
65. Besvarande av medborgarförslag – Önskar en mindre variant av brunnshallarna (inglasad) på torget, som kan hyras ut till intresserade torghandlare Dnr 2017-000122
66. Besvarande av medborgarförslag – Bättre belysning vid trevägskorsningen Angelskogsvägen – Metallgatan Dnr 2017-000152
67. Besvarande av medborgarförslag angående att öppna upp Forsvägen i Kallinge vid Djupaforsklyftan Dnr 2015-000564
68. Besvarande av medborgarförslag – Fritidsgård/Aktivitetsanläggning i Kallinge centrum, Flisevägen 1. Dnr 2016-000540
69. Besvarande av medborgarförslag att höja kommunens socialbidragsnorm Dnr 2016-000734
70. Besvarande av medborgarförslag från Maria Feber angående invandring och integration Dnr 2014-000422
71. Besvarande av medborgarförslag – Måla Brunnsvallen röd för att visa stolthet över stadens idrottsklubbar. Dnr 2017-000034
72. Besvarande av medborgarförslag – Gör Brunnsparken ännu mer attraktiv och levande genom att ordna en klättervägg vid Silvergruvan Dnr 2017-000229
73. Besvarande av medborgarförslag – Förslag om ett veganskt trygghetsboende/äldreboende i Ronneby kommun Dnr 2016-000761
74. Anmälan av motioner Dnr 2017-000008

Kommunledningsenheten 2017-06-13

Nils Ingmar Thorell (L)                 Christoffer Svensson
Ordförande                                  nämndsekreterare

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →